• login
  • 검색

개신대학원대학교

  • 학교생활
  • 입학안내
  • 학사안내
  • 대학생활
  • 부설/부속기관

공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항

HOME > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항


 
작성일 : 17-08-18 15:07
[출입국관리사무소] 비자연장 방문예약 신청 절차
 글쓴이 : 관리자
조회 : 844  
   방문예약 절차.pptx (750.7K) [17] DATE : 2017-08-18 18:05:47
   하이코리아 매뉴얼_비회원.doc (953.0K) [10] DATE : 2017-08-18 18:05:47

1345 다국어 서비스.jpg

비자연장을 위하여 등록금을 납부한 후, 제서류를 준비하여(본교 출석증명서, 성적증명서, 등록금납입증명서, 재학증명서 등) <하이코리아> 홈페이지에 접속하시어 다음의 첨부파일 순서에 따라 예약하시기 바랍니다.


홈페이지 주소 :  www.hikorea.go.kr



출입국관리사무소에서는 방문예약제 전면 시행으로 대기시간이 단축되는 등 민원환경이 상당부분 개선되었지만, 최근 예약이 특정 시기에 집중되는 등의 문제가 발생하여 다음과 같이 개선하게 되었습니다.

□ 개선 내용
  - (체류기간연장허가 신청기간 확대) 체류기간만료일 4개월 전부터, 체류연장허가 및 방문예약 신청이 가능
  - (전자민원 편의 제고) 체류기간연장허가 등 17개종 민원업무를 온라인으로 편리하게 처리하실 수 있으며, 수수료도 20% 경감
  - (개인회원 직접 신청으로 전환) 다수 민원인에게 편리하고 공평한 예약 기회를 부여하기 위해, 민원인이 본인명의로 예약하도록 전환  ※ (현행) 1인 3명까지 대행 가능 (변경) 민원인이 본인명의 직접신청
  - (기업회원 예약인원 확대) 외국인을 다수 고용하는 업체의 편의를 위해 예약 가능인원 확대 (1일 20명까지, 단 도중 예약자 변경 금지)  ※ 행정대행사는 방문예약시 대행을 의뢰한 외국인의 인적사항(비회원 또는 회원가입)으로 예약을 부탁드립니다.

□ 시행일 : 2017. 5. 29.(월)부터







Students to apply visa extension Personally, enter the web site and make the reservation as below PPT file.

人要续签的学生进《hikorea》网页,按照下面附加的文件顺序预约访问出入境的时间就可以的。

Những học sinh tự đi gia hạn visa cần truy cập website 《hikorea》 làm theo các bước phía dưới để đặt lịch hẹn trước khi đi gia hạn visa.